ចាប់តាំងពីការបង្កើតឡើងមក SaigonDoor® តែងតែយល់អំពីទំនួលខុសត្រូវសង្គមរបស់ខ្លួនក្នុងការធានានូវប្រាក់ចំណេញរបស់ក្រុមហ៊ុន ក៏ដូចជាការប្តេជ្ញាចិត្តចំពោះការតភ្ជាប់ប្រកបដោយជោគជ័យរបស់ដៃគូ និងអតិថិជន។ សម្រាប់សង្គម និងសហគមន៍ក្នុងដំណើរការប្រតិបត្តិការ ពួកគេតែងតែចាត់ទុកកត្តា “សីលធម៌” ជាអាទិភាពកំពូល។

យើងប្តេជ្ញាថា ដំបូន្មាន និងការគាំទ្ររបស់បុគ្គលនីមួយៗរបស់ SaigonDoor® តែងតែផ្អែកលើក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈ ក៏ដូចជាការទទួលខុសត្រូវចំពោះសហគមន៍។ យើងជឿជាក់ថាការប្តេជ្ញាចិត្តចំពោះទំនួលខុសត្រូវសង្គមនឹងបង្កើតអង្គការបង្រួបបង្រួម បង្កើនកេរ្តិ៍ឈ្មោះ និងបង្កើតទំនាក់ទំនងសំខាន់ៗជាមួយសហគមន៍។


Sorry, no pages was found

Đánh giá