គោលការណ៍ឯកជនភាពអ្នកប្រើប្រាស់

Saigon Door គោរពភាពឯកជនរបស់អតិថិជនរបស់យើង ហើយប្តេជ្ញាការពារភាពឯកជននៃព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អតិថិជនរបស់យើងដែលបានផ្តល់ឱ្យយើងនៅពេលបញ្ជាទិញ ចុះឈ្មោះសម្រាប់ការពិគ្រោះយោបល់លើផលិតផល។ ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនទាំងអស់ដែលបានរក្សាទុកក្នុងកិច្ចសន្យា កំណត់ត្រាដឹកជញ្ជូន/ការដឹកជញ្ជូន គឺពិតជាសម្ងាត់ដោយពួកយើង។

នេះគឺជាគោលការណ៍នៅពេលដែលយើងទទួលបានភាពឯកជន ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អតិថិជន។ លើសពីនេះ សមាជិកត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុងការជូនដំណឹងដល់ webiste របស់យើងភ្លាមៗអំពីការប្រើប្រាស់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាត ការរំលោភបំពាន ការរំលោភលើសុវត្ថិភាព ការរក្សាទុកឈ្មោះដែលបានចុះឈ្មោះ និងពាក្យសម្ងាត់របស់ភាគីទីបីសម្រាប់ដំណោះស្រាយការសម្រេចចិត្តសមស្រប។

1. ការយល់ព្រម

ដោយផ្តល់ឱ្យយើងនូវព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនៅពេលចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់សេវាកម្ម អ្នកយល់ព្រមថាព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានប្រមូល និងប្រើប្រាស់ដូចមានចែងក្នុងគោលការណ៍នេះ។

ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ព្រមចំពោះគោលការណ៍នេះទេ អ្នកឈប់ផ្តល់ឱ្យយើងនូវព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយ និង/ឬប្រើប្រាស់សិទ្ធិដែលមានចែងក្នុងផ្នែកទី 7 ខាងក្រោម។ យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែ ឬបន្ថែមគោលការណ៍នេះនៅពេលណាក៏បាន។

យើងលើកទឹកចិត្តអ្នកឱ្យពិនិត្យមើលគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះឱ្យបានទៀងទាត់សម្រាប់ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពថ្មីៗបំផុត ដើម្បីធានាថាអ្នកដឹង និងអនុវត្តសិទ្ធិរបស់អ្នកក្នុងការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។

2. គោលបំណងនៃការប្រមូល

យើងប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលចាំបាច់សម្រាប់គោលបំណងដូចខាងក្រោមៈ

+ ចុះឈ្មោះដើម្បីទទួលបានសម្រង់៖ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាក់ទងនឹងការចុះឈ្មោះដើម្បីទទួលបានការចែកចាយ និងសម្រង់លក់ដុំ។

+ ការបញ្ជាទិញផលិតផល៖ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាក់ទងនឹងការបញ្ជាទិញផលិតផល ការទូទាត់ និងការដឹកជញ្ជូន។

+ ផ្ញើព័ត៌មានទំនាក់ទំនង៖ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាក់ទងនឹងការផ្ញើព័ត៌មានទំនាក់ទំនង។

+ សេវាថែទាំអតិថិជន៖ រួមទាំងការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើរបស់អ្នក សំណួរ និងមតិកែលម្អក្នុងការចុះឈ្មោះសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ការចុះឈ្មោះសម្រាប់ការផ្តល់ជូន ការផ្លាស់ប្តូរកាលវិភាគដឹកជញ្ជូន ការឆ្លើយសំណួរ ឬបញ្ហាផ្សេងទៀតណាមួយកើតឡើង។

+ ការធ្វើបដិរូបកម្ម៖ យើងអាចរួមបញ្ចូលគ្នានូវទិន្នន័យដែលប្រមូលបានដើម្បីឱ្យមានទិដ្ឋភាពពេញលេញនៃអតិថិជន ហើយដោយហេតុនេះអាចឱ្យយើងបម្រើអ្នកកាន់តែប្រសើរឡើង។ ជួយរាល់ព័ត៌មានក្នុងដំណើរការទិញ លក់ ការដឹកជញ្ជូន និងការប្រើប្រាស់ផលិតផលមានភាពច្បាស់លាស់ និងតម្លាភាព។

+ សុវត្ថិភាព៖ ក្នុងគោលបំណងការពារសកម្មភាពក្លែងបន្លំ អតិថិជន។

+ តាមតម្រូវការរបស់ច្បាប់៖ អាស្រ័យលើបទប្បញ្ញត្តិនៃច្បាប់ពីពេលមួយទៅពេលមួយ យើងអាចប្រមូល រក្សាទុក និងផ្តល់តាមសំណើរបស់ភ្នាក់ងាររដ្ឋមានសមត្ថកិច្ច។

3. វិសាលភាពនៃការប្រមូល

យើងប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនៅពេល៖

+ អ្នកផ្តល់ឱ្យយើងដោយផ្ទាល់។

នោះគឺជាព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលអ្នកផ្តល់ឱ្យយើង ធ្វើនៅពេលបញ្ជាទិញផលិតផល ការចុះឈ្មោះដើម្បីទទួលបានការដកស្រង់ ការចុះឈ្មោះសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយ ការផ្ញើព័ត៌មានទំនាក់ទំនង រួមមានៈ ឈ្មោះពេញ អាសយដ្ឋានអ៊ីមែល (អ៊ីមែល) លេខទូរស័ព្ទ អាសយដ្ឋាន ព័ត៌មាន។

+ អ្នកធ្វើអន្តរកម្មជាមួយយើង។

យើងប្រើខូគី និងបច្ចេកវិទ្យាតាមដានផ្សេងទៀត ដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានជាក់លាក់ នៅពេលអ្នកធ្វើអន្តរកម្មនៅលើគេហទំព័រ និងហ្វេសប៊ុក។

+ ពីប្រភពច្បាប់ផ្សេងៗ។

យើងអាចប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនពីប្រភពស្របច្បាប់ផ្សេងទៀត។

4. ពេលវេលាផ្ទុក

ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អតិថិជននឹងត្រូវបានរក្សាទុករហូតដល់អតិថិជនស្នើសុំលុបចោល។ ក្នុងគ្រប់ករណីទាំងអស់ ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អតិថិជននឹងត្រូវបានរក្សាទុកជាសម្ងាត់នៅលើប្រព័ន្ធផ្ទុកព័ត៌មានរបស់យើង។

5. កុំចែករំលែកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អតិថិជន

យើងនឹងមិនផ្តល់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដល់ភាគីទីបីណាមួយឡើយ លើកលែងតែសកម្មភាពចាំបាច់ដូចខាងក្រោម៖

+ ដៃគូគឺជាអ្នកផ្តល់សេវាកម្មសម្រាប់ពួកយើងទាក់ទងនឹងការបញ្ជាទិញផលិតផលរបស់អ្នក ហើយត្រូវបានកំណត់ចំពោះព័ត៌មានចាំបាច់ ក៏ដូចជាការអនុវត្តន៍បទប្បញ្ញត្តិនានា ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាព និងការសម្ងាត់នៃព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន។

+ យើងអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្មពីអ្នកផ្តល់សេវាភាគីទីបី ដើម្បីអនុវត្តសកម្មភាពមួយចំនួនដែលទាក់ទងនឹងពេលវេលាចែកចាយផលិតផល ដើម្បីកំណត់ការណាត់ជួបដឹកជញ្ជូនដែលសាកសមសម្រាប់អ្នក និងភាគីម្ខាងទៀត។ ភាគីទីបីនេះអាចទទួលបានព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងអំឡុងពេលនៃការ ការផ្តល់សេវាបែបនេះ។

យើងតម្រូវឱ្យភាគីទីបីទាំងនេះគោរពតាមច្បាប់ការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ និងតម្រូវការសុវត្ថិភាពទាក់ទងនឹងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន។

កម្មវិធីត្រូវបានភ្ជាប់គ្នា សហការអនុវត្ត បង្កើតប្រភពខាងក្រៅសម្រាប់គោលបំណងដែលបានរៀបរាប់នៅក្នុងផ្នែកទី 2 ហើយតែងតែអនុវត្តតម្រូវការនៃការសម្ងាត់នៃព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន។

+ តម្រូវការផ្លូវច្បាប់៖ យើងអាចបញ្ចេញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន ប្រសិនបើវាត្រូវបានទាមទារដោយច្បាប់ ហើយការបង្ហាញបែបនេះគឺចាំបាច់សមហេតុផល ដើម្បីអនុវត្តតាមដំណើរការច្បាប់។

6. សុវត្ថិភាពទិន្នន័យ

យើងតែងតែខិតខំរក្សាព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អតិថិជនរបស់យើងឱ្យមានសុវត្ថិភាពដោយអនុវត្តវិធានការសុវត្ថិភាពជាច្រើន រួមទាំង៖

+ ការធានាសុវត្ថិភាពក្នុងបរិយាកាសប្រតិបត្តិការ៖ យើងរក្សាទុកអតិថិជនដែលមិនគួរឱ្យទុកចិត្តផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាព ហើយអាចចូលប្រើបានដោយម្ចាស់អាជីវកម្ម និងបុគ្គលិកតាមតម្រូវការដើម្បីដឹងប៉ុណ្ណោះ។ យើងអនុវត្តតាមច្បាប់ក្នុងការការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អតិថិជន។

+ ក្នុងករណីដែលម៉ាស៊ីនមេព័ត៌មានត្រូវបានវាយប្រហារដោយពួក Hacker ដែលនាំឱ្យបាត់បង់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អតិថិជន យើងនឹងទទួលខុសត្រូវក្នុងការរាយការណ៍អំពីឧប្បត្តិហេតុនេះទៅអាជ្ញាធរដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតទាន់ពេលវេលា និងដោះស្រាយ និងជូនដំណឹងឱ្យអតិថិជនបានដឹង។

+ ព័ត៌មានអំពីការទូទាត់៖ សម្ងាត់យោងទៅតាមស្តង់ដារឧស្សាហកម្ម។

7. សិទ្ធិរបស់អតិថិជនចំពោះព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន

អតិថិជនមានសិទ្ធិផ្តល់ឱ្យយើងនូវព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន និងអាចផ្លាស់ប្តូរការសម្រេចចិត្តនោះបានគ្រប់ពេល។

អតិថិជនមានសិទ្ធិត្រួតពិនិត្យដោយខ្លួនឯង ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព និងកែតម្រូវព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដោយស្នើសុំឱ្យយើងជួយក្នុងការកែសម្រួលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន។

8. ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរ ឬកង្វល់ណាមួយទាក់ទងនឹងគោលការណ៍នេះ ឬការអនុវត្តនៃការប្រមូល និងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើង សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមរយៈ៖

ហៅទូរស័ព្ទទៅខ្សែទូរស័ព្ទ

Hotline 1 : 0933.707.707 – Hotline 2 :  0834.300.300 – Hotline 3 : 0834.715.715 – Hotline 4 : 0834.494.494

9. អង្គភាពប្រមូល និងគ្រប់គ្រងព័ត៌មាន

  • VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ KỸ THUẬT WIN
  • 511 Lê Văn Lương, Phường Tân Phong, Quận 7, TP Hồ Chí Minh
  • Hotline 1 : 0933.707.707 – Hotline 2 : : 0834.300.300 – Hotline 3 : 0834.715.715 – Hotline 4 : 0834.494.494
  • Email: info@saigondoor.vn

Nếu còn thắc mắc bất kì vấn đề nào liên quan đến chính sách bảo mật thông tin cho khách hàng, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp số hotline trên website để hỗ trợ giải đáp chi tiết hơn.

Đánh giá